İstanbul Ticaret Üniversitesi

istanbulticaretuniversitesiic

Kurucu Vakıf İ.T.O. Eğitim Ve Sosyal Hizmetler Vakfı
Toplam Akademisyen Sayısı 189
Toplam Öğrenci Sayısı 5.416
Bulunduğu Şehir İstanbul

FAKÜLTELER VE ÜCRETLER – 2017

İşletme Fakültesi 34.000,00 TL
İletişim Fakültesi 34.000,00 TL
Hukuk Fakültesi 36.000,00 TL
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 34.000,00 TL
Mühendislik , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 35.000,00 TL

 YURTLAR VE BARINMA OLANAKLARI

Üniversiteye bağlı 75 yatak kapasiteli öğrenci konukevi bulunmaktadır. Öğrenci Konukevi’nden kontenjanı ölçüsünde sadece İstanbul dışından gelen erkek öğrenciler faydalanabilir. Kız öğrenciler, anlaşmalı Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan kız öğrenci yurtlarına yönlendirilmektedir.

Odalarda 7/24 sıcak su bulunmaktadır. Öğrencinin oda içerisinde ihtiyaç duyabileceği her şey mevcuttur. Her oda da tv mevcuttur. Öğrencilere kahvaltı imkânı sunulmaktadır. Akşam yemeğini yurtta yemek isteyen öğrenciler için 3 çeşit yemek mevcuttur.

Yurt ücretleri  540 TL + KDV şeklinde uygulanmaktadır.

BURSLAR

Üniversite Tercih Bursu
Üniversitemizi tercih esaslı verilir. Hak sahipleri, kapsamı ve süresi

 • Üniversitemizi ilk üç tercihden her hangi birinde tercih eden ve bu tercihi ile üniversitemize yerleşen öğrencilere verilir. Üniversitemizi 1., 2. Ve 3. Sırada tercih edilen öğrencilere 330 TL. (ödeme/burs) şeklinde, normal öğretim süresince her yıl  Ekim  ayında  başlayıp  Haziran ayında sona  ermek üzere 9 ay boyunca  ödenir.
 • Üniversitemizde, ÖSYM tercih bursu ile okuyan öğrencilerin, 2015- 2016 eğitim- öğretim  yılından itibaren, genel not ortalamasının 2.00’nin altına  düşmesi, ikiden fazla (F) veya (IA) notunun bulunması sonucu bursları kesilecektir.

1)  İndirimler

 • Personel İndirimi; Üniversitenin kadrolu akademik ve idari personeli ile eş ve çocuklarına %50 oranında indirim sağlanır. Personel statüsünün normal öğretim süresi içinde kaybedilmesi durumunda takip eden yılda kesilir.
 • Şehit Çocuğu İndirim; Şehitlerin Üniversitemizde okuyan çocuklarına %50 oranında indirim sağlanır. Süresizdir.
 •  Kardeş İndirim; Üniversitemizde okumakta olan her bir kardeşe %25 oranında indirim sağlanır. Kardeşlerden birinin mezun olması kesilmesine engel değildir.
 •  İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeleri İndirimi; Bursun verildiği akademik yılda İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi ile eş ve çocuklarına %25 oranında indirim sağlanır.
 •  İstanbul Ticaret Odası Meclis ve İştirakleri Personel İndirimi; Bursun verildiği akademik yılda İstanbul Ticaret Odasında veya iştiraklerinde çalışan personeli ile eş çocuklarına %25 oranında indirim mütekabiliyet esasına göre sağlanır.
 •  İstanbul Ticaret Odası Üyeleri İndirimi; İstanbul Ticaret Odası üyeleri ile eş ve çocuklarına  %15 oranında indirim sağlanır. Bu indirimin kapsamı, uygulanma süresi ve ne şekilde uygulanacağı, Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca ilan edilerek duyurulur.
 •  Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odalarına Yönetim Kurulu Üyesi ya da Meclis Başkanı ile Başkanlık Divanı Üyeleri İndirimi; Bursun tanındığı akademik yılda, Türkiye ‘deki Ticaret ve Sanayi Odalarında yönetim kurulu üyesi ya da Meclis Başkanlık divanı üyeleri ile eş ve çocuklarına %15 oranında indirim sağlanır.
 •  İstanbul Ticaret Odası Tarafından Kurulan Lise Mezunları İndirimi; İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulmuş liselerden mezun olup Üniversitemizi ilk üç tercih içerisinde seçmiş olan ve Üniversitemize kayıt yapan öğrencilere %15 oranında indirim sağlanır.
 •  İstanbul Ticaret Üniversitesi Mezunları İndirimi; Üniversitemizin lisans bölümlerinden mezun olup lisansüstü eğitimine Üniversitemizde devam eden öğrenciler %25 indirim sağlanır.
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği (TİDER) Üyeleri İndirimi; Üniversitemizin lisans bölümlerinden mezun olup lisansüstü eğitimine Üniversitemizde devam eden İstanbul Ticaret Odası Mezunları (TİDER) üyesi olan öğrencilerimize %30 indirim sağlanır.
 • İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği İndirimi; Bursun tanındığı akademik yılda, İstanbul ve Esnaf ve Sanatkarlar odaları birliği üye ile eş ve çocuklarına %10 oranında indirim sağlanır.
 • Engelli Öğrenciler İndirimi; Üniversitemizde okumakta olan %40 ve üstü oranında engelli öğrencilere %10 oranında indirim sağlanır.
 • Uluslararası Diploma Derecesine Sahip Öğrenciler İndirimi; Uluslararası diploma notu derecesine sahip olan Üniversitemizde okumakta olan öğrencilere %10 oranında indirim sağlanır.
 • Okul Birinciliği İndirimi; Okul Birincisi olduğu yıl üniversitemizi tercih edip yerleşen öğrencilere %25 oranında indirim sağlanır.
 • İndirim, Zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfı süresini de kapsar.

Başarı Bursları
Başarı esaslı olarak verilir. Başarı bursları şunlardır:

 • Üniversiteye Giriş Başarı Bursu
 •  Yıllık Üstün Başarı Bursu
 •  Spor, Sanat, Eğitim, Bilim ve Kültür Bursları

Üniversiteye Giriş Başarı Bursu
Hak Sahipleri

 • Üniversiteye Giriş Başarı Bursu, ÖSYM kılavuzunda yer alan Üniversite’nin giriş başarı burslu kontenjanlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilere verilir.

Niteliği ve Süresi
Bu burslar;

 •  Eğitim-öğretim ücretinin tamamına ilişkin olup, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen normal öğretim süresi ve Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı normal süresi için verilir.
 •  Öğrenci öğrenimine devam ettiği sürece (a) bendi ile çelişmemek kaydı ile kesintisizdir; not ortalaması ve sınıf-ders geçme gibi konulardan tamamıyla bağımsızdır. Yönergenin bursların sona ermesine ilişkin 21.madde hükmü saklıdır.

Spor, Sanat, Eğitim, Bilim ve Kültür Bursları
Hak Sahipleri, Kapsamı ve süresi

 • Bu burs, Milli sporcularla, uluslararası müsabakalarda; spor, sanat, eğitim, bilim, kültür vb. alanlarda Türkiye’yi temsil ederek ilk üç dereceye girenlere verilir. Kayıt oldukları eğitim-öğretim yılına ilişkin ücretin; Milli Sporcular için %100’ü, uluslararası müsabakalarda; spor, sanat, eğitim, bilim, kültür vb. alanlarda Türkiye’yi temsil ederek ilk üç dereceye girenlerden; birinci için %75’i, ikinci için %50’si ve üçüncü için %25’i oranında burs verilir. Burslar normal öğrenim süresince verilir ve İngilizce Hazırlık Okulu süresini de kapsar.
 • Spor bursları Spor Bursları Yönergesinde belirtilen şartlara tabidir.
 • Birinci fıkrada belirtilen alanlardaki diğer başarılara verilecek burslar ve oranları Mütevelli Heyetçe takdir olunur.

Yıllık Üstün Başarı Bursu
Hak Sahipleri

 • Yıllık Üstün Başarı Bursu, ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı, Üniversiteye Giriş %100 Tam Başarı Burslu öğrenciler hariç, Üniversite’nin bölüm ve programlarına en az iki yarıyıl devam eden, bu süre sonunda o akademik yıl not ortalaması (4.00) üzerinden en az (3.50) olan, alması gereken tüm derslerini alan ve hiçbir disiplin cezası almamış öğrencilere verilir.
 • (GNO) ‘nun hesaplanmasında yatay geçiş transfer kredileri dikkate alınmaz.
 • Yıllık Üstün Başarı Bursu, İngilizce Hazırlık Okulu süresi için verilmez.
 • Bir akademik yıl ortalaması (3.50)’nin üzerinde bulunup, yarıyıllarında alması gereken tüm derslerini alan ve başarılı olan ücretli ve kısmi burs veya indirimli öğrencilere verilir.
 • Yıllık Üstün Başarı Bursu, bölüm bazında yapılacak sıralamada ilk üçe giren öğrencilerden;
 1.  Akademik yıl ortalaması (3.80 – 4.00 ) arasındaki öğrenci veya öğrencilere bir sonraki öğrenim yılı ücretinin %100 ‘ü
 2.  Akademik yıl ortalaması (3.60 – 3.79) arasındaki öğrenci ve öğrencilere, bir sonraki öğrenim yılı ücretinin %50’si
 3.  Akademik yıl ortalaması (3.50- 3.59 ) arasındaki öğrenci veya öğrencilere, bir sonraki öğrenim yılı ücretinin %25’i, burs olarak verilir.
 • Bölüm veya bölüm esasına dayanmayan fakültelerde,13üncu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen akademik yıl ortalamalarını sağlayan öğrenci bulunmazsa, başarı sıralamasında ilk üç içerisinde yer alan öğrenciler bir sonraki öğrenim yılı ücretinin; birinci için %100’ü, ikinci için %50’si ve üçüncü için %25’i oranında bursa hak kazanırlar.
 • Bir akademik yıl içinde bu maddede belirtilen şartları sağlayan çift ana dal programı öğrencilerine bir sonraki akademik yılda devam edecekleri programlara bu maddede belirlenen oranlarda burs verilir.

KAMPÜSTE HAYAT

Üniversite’de eğitim öğretim ve bilimsel araştırmaların yanı sıra kültürel ve sosyal etkinliklere de gerekli önem verilmektedir. Bu bağlamda İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde seminer, panel ve sempozyumlar ve bilimsel tartışmaların yanı sıra çeşitli sergi ve konserler, tiyatro, dans gösterileri gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde çok sayıda kulüp, sosyal, kültürel ve entelektüel faaliyet göstermektedir. Toplam 55 kulüp bulunmaktadır. Kulüpler çeşitli alanlarda kültürel, sanatsal, entelektüel faaliyetler yapmaktadır. Müzik, sanat fikir ve dans kulüpleri vb. kulüpler vardır. Kulüpler alanlarında İstanbul ve Türkiye genelinde çalışma ve projeler yapmaktadırlar. Kulüpler, düzenledikleri bilimsel toplantı, açık oturum, panel, söyleşi ve gösterilerle kamuoyunu ülke ve dünya sorunlarından haberdar etmektedir.İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi Sütlüce, Üsküdar ve Küçükyalı kampüslerinde üç kütüphanede 45.000 basılı kitap, 87.000 elektronik kitap, 703 süreli yayın, 2.858 kitap dışı materyal (CD-ROM, Video-Kaset, Audio-Kaset, Disket) ile İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrenci, öğretim üyeleri ve diğer üniversitelerin akademisyenleri, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kullanımına açık olan bir bilgi merkezidir.

Öğrencilerin günlük yaşamlarına renk katacak tenis kortları, basketbol sahaları ve yüzme havuzları mevcuttur. Tesislerin mevcut geniş kapasiteli kafeterya ve restoranlarından hizmet alınabilmektedir. Üniversite bünyesinde yapılan şenlikler dışında, spor ve kültür kulüpleri üniversiteler arası şenliklere de katılmaktadır.

Üniversite Sağlık Merkezleri Üsküdar ve Eminönü olmak üzere iki bölümden oluşmakta olup acil müdahale odası, poliklinik hizmetleri, 5 yataklı revir ve Biyokimya laboratuvarı mevcuttur. Merkezlerde tam zamanlı 1 doktor ve 4 hemşire görev yapmakta ve sağlık hizmetleri akşam okulu öğrencileri çıkış saatine kadar vardiyalı devam etmektedir.

ULUSLARARASI EĞİTİM OLANAKLARI

Öğrenciler koşulları yerine getirdikleri takdirde Erasmus Öğrenci Değişim Programından yararlanabilirler. Öğrenci yurtdışında bir veya iki dönem eğitim görmektedir. Anlaşmalı üniversitede aldığı dersleri başarıyla tamamladığı zaman aynı dersleri kendi üniversitesinde saydırabilmektedir. Bu durum öğrencinin okul uzatmadan eğitimini sürdürmesini sağlar.

ERASMUS Değişim Programı aracılığıyla ikili anlaşma imzalanan Avrupa’daki 19 üniversitede anlaşma kapsamındaki ilgili bölümler arasında gerçekleştirilen öğrenci değişim hareketliliği sayesinde, akademik başarı ve dil seviyesi en iyi olan öğrenciler arasından seçilenler Avrupa’da bir veya iki dönem boyunca lisans eğitimi alabilmektedir. Anlaşmalı üniversitelerin bulunduğu bazı ülkeler; Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Hollanda, Finlandya…