Sayısal Puanıyla Girilen Bölümler

istatistik• İstatistik   videoicon

İstatistik programı, belli bir alanda veri toplama, bu verileri çözümleme ve yorumlama öntemleri konusunda araştırma ve eğitim yapar. İstatistik, matematiksel ve uygulamalı istatistik adı altında iki alana ayrılır.

 

 

matematik• Matematik   videoicon

Matematikçi, akıl yürütme yoluyla, sayılar, fonksiyonlar ve geometrik şekillerle ifade edilen kavramların özelliklerini ve bunların arasındaki bağıntıları inceleyen ve bulguların teknolojiye uygulanması için yöntemler geliştiren kişidir.

 

 

suurunleri• Su Ürünleri Mühendisliği   videoicon

Su ürünleri alanında yetişen ziraat mühendisi, denizlerde, göllerde ve akarsularda yaşayan ve besin olarak yararlanılabilecek hayvan ve bitkilerin yaşayışlarını inceler, üreme ve av dönemlerini belirler, bunların en ekonomik biçimde üretimini ve pazarlanmasını planlar,

 

 

suturunleri• Süt Teknolojisi   videoicon

Süt Teknolojisi Programı, öğrencilere süt üretiminin artırılması, süt ve ürünlerinin kalitesinin korunması, süt işletmelerinin kurulması ve organize edilmesi, süt yan ürünlerinin değerlendirilmesi gibi konularda yeterli teknik bilgi donanımı sağlayacak eleman yetiştirmeyi amaçlar.

 

 

toprakbilimibitkibeleme• Toprak Bilimi ve Bitki Besleme   videoicon

Bitki besleme, gübreler ve gübreleme, toprak verimliliği, organik tarım, topraksız kültürde gübreleme, toprak kimyası, toprak etüt ve haritalama, arazi kullanım planlaması, toprak fiziği, toprak – su koruma ve toprak biyolojisi dallarında çalışmalar yürütülmektedir.

 

 

bitkikoruma• Bitki Koruma   videoicon

Ulusal ve uluslararası boyutta bitki koruma sorunları ve çözüm yollarına ilişkin bilgi ile donanmış, yeterli deneyime sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yapıda nitelikli Ziraat Mühendisleri yetiştirmek.

 

 

bahcebitkileri• Bahçe Bitkileri   videoicon

Program,  meyve yetiştiriciliği ve ıslahı,  bağ yetiştiriciliği ve ıslahı, sebze yetiştiriciliği, süs bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı, hasat sonrası fizyolojisi gibi konularda araştırmalar yapmayı ve bu alanlarda çalışacak nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemiştir.

tobbtip•Tıp Fakültesi   videoicon

Tıp programının amacı, insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak sağlık personelini (hekimleri) yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır.

 

 

hemsirelik•Hemşirelik   videoicon

Hemşirelik Programı; bireyleri, hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendirecek, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi, hasta bakımını planlayıp uygulayacak, denetleyecek ve izleyecek olan hemşireleri yetiştirmeyi amaçlar.

 

 

eczacilik•Eczacılık Fakültesi   videoicon

Doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye satan, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlayan,  laboratuvarda ilaçların geliştirilmesi ve analiziyle ilgili araştırmalar yapan kişilerin yetiştirilmesi.

 

 

molekülerbiyoloji•Moleküler Biyoloji ve Genetik   videoicon

Moleküler Biyoloji ve Genetik, tüm dünyada biyolojinin ana konusu haline gelmiştir. Günümüzde bu alandaki çalışmalar hem bilimsel hem de popüler yaşamın ilgi odağı durumundadır.

 

 

veterinerlik•Veterinerlik   videoicon

Evcil hayvan nesillerinin iyileştirilmesi, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, hayvansal besinlerin niteliğinin ve insan sağlığına uygunluğunun kontrolü konularında eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapmaktadır.

 

 

tarlabitkileri•Tarla Bitkileri   videoicon

Tarla Bitkileri Bölümün Hedefleri; özel sektöre ve resmi kuruluşlara ziraat mühendisi ve araştırıcı yetiştirmek üzere eğitim vermek,

 

 

fizyoterapiverehabilitasyon•Fizyoterapi ve Rehabilitasyon   videoicon

Fizyoterapistler insanların yaşam boyu maksimum fonksiyonel yeteneklerini geliştirme, devam ettirme ve düzenleme hizmetlerini sağlarlar. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları yaşamın her döneminde, sağlıklı ve hasta kişiler, engelli ve engelsiz kişiler için gerekmektedir.

 

 

ergoterapi• Ergoterapi   videoicon

Ergoterapistler,  katılımın kişilerin fiziksel, duygusal, veya bilişsel  yetenekleri; aktivitenin özellikleri veya fiziksel, kültürel, sosyal,  davranışsal ve yasal çevre  ile desteklendiği ya da kısıtlandığına inanırlar.

 

 

dishekimligi•Diş Hekimliği   videoicon

Diş hekimi; insan sağlığı ile ilgili olarak dişlerin, diş etlerinin, ağız boşluğu, çene ve komşu dokularının sağlığının korunması, diş ve çene düzensizliklerinin teşhis, tedavi ve rehabilite edilmesiyle ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkili kişilerin yetiştirilmesi.

 

 

beslenmediyatetik•Beslenme ve Diyetetik   videoicon

Toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleştirilmesi, sağlığın korunması, hastalıkların iyileştirilmesi gibi konularda çalışabilecek insan gücünü yetiştirmek; bu alanda çalışmalar ve araştırmalar yaparak topluma katkı sağlamaktır.

 

 

odyoloji•Odyoloji   videoicon

Odyoloji bilimi çeşitli test (otoakustik emisyon, ABR, saf ses odyolojik değerlendirme, ENG, VEMP vs.) bataryalarını kullanarak insanların normal düzeyde duyup duymadıklarını,

 

 

dilvekonusmaterapisi•Dil ve Konuşma Terapisi   videoicon

Dil ve Konuşma Terapisi mesleği biyomedikal bilimler, dil ve konuşma bozuklukları meslek bilimleri, klinik dilbilim, davranış bilimleri, halk sağlığı ve araştırma bilimlerini kapsayan disiplinlerarası ve çoklu-disiplinli bir bilim alanıdır.

 

 

makinemuhendisligi•Makine Mühendisliği   videoicon

Her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki ve fonksiyonlarını kuran ve geçerli fiziksel kurallar içinde test eden kişilerin yetiştirilmesi.

 

 

mimarlik•Mimarlık   videoicon

Her çeşit yapının, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve olanaklarına göre tasarımını yapan ve yapımını denetleyen kişilerin yetiştirilmesi.

 

 

imalatmuhendisligi•İmalat Mühendisliği   videoicon

Programın amacı, imalat mühendisi adaylarına imalat yöntemleri, mühendislik tasarımı, mühendislik malzemeleri, imalat yönetimi ve imalat sistemlerinin kontrolü alanında bilgi ve beceri kazandırmaktır.

 

 

tarimmakineleri•Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği   videoicon

Tarım makinalarının imalatı, geliştirilmesi, seçimi ve kullanımı konularında eğitim ve öğretim çalışmalarını yürütmek.

 

 

tarimsalyapisulama•Tarımsal Yapılar ve Sulama   videoicon

Ziraat Mühendisliğinin önemli bir uzmanlık dalı olan, bazen Tarımsal İnşaat Mühendisliği olarak da tanımlanan Tarımsal Yapılar ve Sulama, toprak ve su kaynaklarından optimum bir biçimde yararlanılması,

 

 

sehirbolgeplanlama•Şehir Bölge Planlama   videoicon

Şehirde konutlarla, endüstri, ticaret, eğitim, sağlık vb. hizmetler için gerekli alanlarının nerelerde ayrılacağına ve nasıl kullanacağına, binaların nerelere, hangi yoğunlukta yerleştirileceği gibi konularda, karar vericilere alternatif öneriler oluşturan ve bunların uygulanmasında görev alan kişilerin yetiştirilmesi.

 

peyzajmimarligi•Peyjaj Mimarlığı   videoicon

Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında çalışacak kişilerin yetiştirilmesi.

 

 

otomotivmuhendisligi•Otomotiv Mühendisliği   videoicon

Otomotiv sektörünün ürettiği motorlu taşıtlar, günümüzde deniz yolları, karayolları ve demiryolları gibi geniş bir alanda kullanılmaktadır.

 

 

nukluerenerjimuhendisligi•Nükleer Enerji Mühendisliği   videoicon

Atom çekirdeğinin çeşitli süreçler sonunda parçalanması ile ilgili enerjinin kontrollü ve güvenli bir şekilde elde edilmesi ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli tasarım, işletme ve araştırma çalışmalarını yürütecek kişilerin yetiştirilmesi.

 

 

metalurjimuhendisligi•Metalurji ve Malzeme Mühendisliği   videoicon

Metalürji ve malzeme mühendisi, bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği hammadde haline getirilmesi, plastik, seramik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi çalışmalarını yürüten kişidir.

 

 

mekatronikmuhendisligi•Mekatronik Mühendisliği   videoicon

Hertürlü karmaşık tasarım gerektiren mekanik, elektrik, elektronik ve optik  bileşenlerden oluşan, elektronik alet ve iletişim sistemlerinin,  tasarımını yapan,  üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki  ve fonksiyonlarını kuran  ve  geçerli fiziksel kurallar içinde test eden kişilerin yetiştirilmesi.

 

 

insaatmuh•İnşaat Mühendisliği   videoicon

Bina, karayolu, demiryolu, metro, köprü, tünel, rıhtım, baraj, sulama, pis su arıtması gibi yapıları tekniğe uygun ve ekonomik olarak tasarlayan, yaptıran ve yapım çalışmalarının yürütülmesini denetleyen kişilerin yetiştirilmesi.

 

 

hidrojeolojimuh• Hidrojeoloji Mühendisliği   videoicon

İçme, kullanma, sulama, hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yüzey ve yeraltı suyunun araştırılması ve suların kirletici etkilerden korunması konularında teknik çalışmalar ve araştırmalar yapan nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.

 

 

haritamuh• Harita Mühendisliği   videoicon

Yeryüzü hareketlerinin izlenmesi ve mühendislik yapılarının kontrolü için deformasyon ölçmeleri ve değerlendirilmesi, uydulardan yararlanarak konum belirleme ve araç takip sistemleri, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri yardımıyla veri toplama ve işleme,

 

 

gidamuhendisligi• Gıda Mühendisliği   videoicon

Gıda mühendisi, gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri geliştiren kişilerin yetiştirilmesini amaçlar.

 

 

enerjisistemlerimuh• Enerji Sistemleri Mühendisliği   videoicon

Her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesi, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konuda strateji geliştiren kişilerin yetiştirilmesi.

 

 

endustrimuhendisligi• Endüstri Mühendisliği   videoicon

Üretimin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde edilebilmesi için planlama ve denetleme çalışmalarını yapan kişilerin yetiştirilmesi.

 

 

elektrikelektronik1• Elektrik Elektronik Mühendisliği   videoicon

Elektrik elektronik mühendisliği elektrik üretim, iletim ve dağıtımından, bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, üretim ve işletmesine, haberleşme sistem ve tesislerinin kurulum ve işletilmesinden, elektronik alet ve teçhizatın üretim, bakım ve geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazeyi kaplar.

 

 

cevremuhendisligi• Çevre Mühendisliği   videoicon

Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi.

 

 

bilgisayarmuh• Bilgisayar Mühendisliği   videoicon

Bilgisayar mühendisliği programı bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımları konularında eğitim ve araştırma yapar.

 

 

agacisleri•Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği   videoicon

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümünde, üretimin yapılacağı atelye ve fabrikayı planlamanın yanında; ağaç malzemeden üretilecek ürünlerin tasarımını, projelendirilmesini ve maliyet analizini yapan,

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş