Fizik Bilimine Giriş

Fizik Bilimi

Fizik, madde enerji etkileşimini inceleyen, doğa olaylarını araştıran bilim dalıdır. Doğa olaylarını incelerken deney sonuçları ile güçlendirip mantıklı bir şekilde açıklar.

İnsanlar, yaşadıkları sürece çevrelerinde olan olayları anlamaya, bilmediklerini öğrenmeye çalışmışlardır. Bu istek, bilimin doğmasına neden olmuştur. Bilim, bir olayı ya da evrenin bir kısmını konu alarak araştırma yapan, deney ve gözlemlerle sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgiler topluluğudur.

Fizik ise maddeyi, enerjiyi ve madde ile enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Eski Yunancada “doğa” anlamına gelen “physic” aynı zamanda en temel doğa bilimi olarak adlandırılır.

Evrenin yapısını ve gelişimini inceleyen bilim dalıdır. Evrenbiliminde, fizik ve gökbilimi (astronominin) bilgilerinden yararlanılmaktadır.

Fizikteki gelişmeler evreni anlamamızda büyük rol oynamaktadır. Teknolojik imkanlar arttıkça evren hakkındaki bilgilerimizde artmaktadır. Doğayı, evreni anlamak ve insanlığın yararına çalışmalar yapabilmek için fizik öğrenmeliyiz.

Fiziğin Uygulama Alanları

Fizik biliminin uygulama alanları oldukça geniştir. Elektrikli aletler, telefonlar, internet, röntgen, tomografi, radar vb. birçok imkan veya alet fiziğin uygulama alanlarının bir ürünüdür. Fizik biliminde elde edilen bilgiler ve buluşlar arttıkça bu bilgiler alt dallara ayrılmıştır.

Bunlar;

Mekanik: Kuvvet, hareket ve enerji ilişkisini inceler. Işık hızından çok daha küçük hızlardaki cisimlerin hareketini inceler.

Elektrik: Elektrik yükünü, elektrik akımını, yükün hareketsiz durumunu, potansiyelini, elektrik alan ve elektrik kuvveti inceler.

Manyetizma: Mıknatıs, manyetik alan, manyetik kuvvet ve bunların etkileşimini araştırır ve bunların elektrik sistemlerindeki etkilerini araştırır.

NOT: Elektrik ve manyetizma alt dalları, elektromanyetizma olarak da bilinir.

Elektromanyetizma: Sabit veya hareket halindeki elektrik yüklerinin manyetik ve elektrik alanlarla etkileşimi.

Optik: Işığın yapısını ve Işık olaylarını inceler. Işığın yapısı, ışıkta kırılma, yansıma, kırınım ve girişim olayları, mercek, dürbün, mikroskop ve teleskop gibi araçların yapımı.

Termodinamik: Isı enerjisini, madde içinde yayılmasını inceler. Isı ve sıcaklık olaylarını ve ısının maddeyle etkileşimini inceler. Enerji, enerji değişimleri, enerji aktarımları, enerji dönüşümleri, ısı, sıcaklık, genleşme ve bunlar arasındaki ilişkiler.

Atom fiziği: Atomun molekül yapısını ve etkileşimini, atom altı parçacıkları inceler. Atomların etkileşimleri, atomun, moleküllerin yapısı, enerji düzeyleri, dalga fonksiyonlar ve elektromanyetik geçişler.

Nükleer fizik: Atom çekirdeğinin yapısını, kararsız çekirdeklerin nasıl ışıma yaptığını, Atom çekirdeği ve radyoaktif elementleri inceler. Çekirdekte bulunan proton ve nötronların etkileşimleri, nötron ve protonları bir arada tutan nükleer kuvvetler, çekirdeğin saldığı ışımalar ve bunların etkileri.

Katıhâl fiziği: Yoğun haldeki maddelerin, elektriksel, manyetik, esneklik özelliklerini ve özellikle kristal yapılarını inceler.

Yüksek enerji ve plazma fiziği: Yüksek enerjili parçacıkların etkileşimini ve maddenin plazma durumunu inceleyen modern fizik dalıdır. Maddenin temel yapısı ve temel yapı taşlarının birbirleriyle etkileşimini inceler.

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması

Ülkeler arası ilişkiler ve ticaret arttıkça ölçü birimlerinde birlik ve bir standart sağlamak zorunlu hâle gelmiş ve Uluslararası Birim Sistemi (SI) oluşturulmuştur. Bilimsel çalışmalarda ölçümler çok hassas yapılır. Bu nedenle de ölçmenin bilimdeki yeri çok önemlidir.

Temel ve Türetilmiş Büyüklükler

Temel büyüklükler: Kendisinden başka hiçbir niceliğin ölçülmesine gerek olmadan ifade edilen büyüklüklere temel büyüklük denir.

Türetilmiş büyüklükler: Nicel gözlem sonucu, birden fazla temel büyüklük kullanılarak ifade edilen büyüklüğe türetilmiş büyüklük denir.

Aşağıdaki tabloda daha ayrıntılı olarak ayrılmış adları ve birimleri ile belirtilmiştir.


Skaler ve Vektörel Büyüklükler

Fizik bilimi, herhangi bir büyüklüğü skaler ve vektörel olmak üzere iki şekilde sınıflandırır.

Skaler Büyüklük: Belirtirken yön gerektirmeyen, yalnızca bir sayı ve birimle belirtilebilen büyüklüklere skaler büyüklük denir.

Vektörel Büyüklük: sayı ve birimin yanında bir de yöne sahip olan büyüklüklere vektörel büyüklükler denir.


Bilim Araştırma Merkezleri

Ülkemizde’ki Bilim Araştırma Merkezleri; TÜBİTAK, TAEK ve ASELSAN, Dünyada’ki Bilim Araştırma Merkezleri ise NASA, ESA ve CERN’dir

TÜBİTAK

Tübitak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu adıyla 1963 tarihinde kurulmuştur. Kurumun genel yapısı ve işlevleri şu şekildedir;

– Ülkenin ve toplumun sürekli gelişimini sağlamak, ülkede bulunan insanların yaşam kalitesinin arttırılmasına yardımcı olmak,
– Arge çalışmalarına destek vermek ve Arge alanında çalışmalar yaparak ürün kalitesini artırmak,
– Akademik faaliyetlerle birlikte bilim insanlarına destek vermek,
– Bilim, Arge ve teknoloji alanında çalışmalar yaparak, ülkedeki gelişim politikalarına katkıda bulunmak,
– Proje sahibi kurumlara, üniversitelere ve sanayi üretim merkezlerine projeleri ile ilgili destek vermek, fon sağlamaktır.

TAEK

Taek, 1956 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu adıyla kurulmuştur. İnsan sağlığı ve enerji alanında pek çok çalışmaya ve projeye katkıda bulunmaktadır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun görevleri;

– Radyoaktif madde ve nükleer maddelerle ilgili çalışmalar yapmak ve bu maddelerin herhangi bir anda kullanımında ortaya çıkabilmesi muhtemel durumları önlemek,
– Radyoaktif maddeler nedeniyle insan ve doğa sağlığına olumsuz etki edebilecek durumları önlemek, zararlı maddeleri insan sağlığından uzaklaştırmak,
– Farklı ülkelerle işbirliği yaparak nükleer projelerin ve çalışmaların yalnızca barışçıl ve insancıl amaçlara yönelik kullanılmasını sağlama, çevreye dost ürünler ve maddeler hakkında diğer ülkelerle uluslararası çalışmalar yapmaktır.

ASELSAN

1975 yılında Askeri Elektronik Sanayi adıyla kurulan Aselsan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına ait bir kuruluş olarak ortaya çıkmıştır. Genel olarak Aselsan, TSK’nın haberleşme ve haberleşmede kullanılan cihaz teknolojisiyle ilgili çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Aselsan genel olarak elektronik cihazlar üreten, üretimde yüksek teknoloji kullanan ve üretilen cihazların satışını sağlayan bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Milli kaynakları verimli şekilde kullanarak üretim yapan Aselsan, TSK başta olmak üzere kurum ve müşterilerine elektronik teknoloji alanında projeler sunmak, üretim yapmak ve kendisine verilen kaynakları etkin şekilde kullanmakla görevlidir.

NASA

1958 yılında ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi olarak kurulan Nasa, uzay ve uzay projeleri alanında çeşitli çalışmalar yapmaktadır. ABD merkezli olarak kurulan Nasa, genel olarak ABD merkezli oluşturulan projeler ve çalışmalar hakkında araştırma yapar.

Uzay alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra uzay programları için de çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, Ay’a yapılan uçuşlardan da sorumlu olan Nasa, insansız hava araçlarının uzay boşluğuna yapacağı uçuşlardan da sorumludur. Yalnızca bilimsel çalışmalar alanında değil ayrıca sivil ve askeri çalışmalarda da Nasa projeleriyle yer almaktadır. Özellikle askeri alanda yapılan roket çalışmalarında Nasa öncü kurum olarak yer almaktadır. Uzayda ve gezegenlerde yer bilimleriyle ilgili ve ozon tabakasıyla alakalı konularda bilimsel araştırmalara katkıda bulunur.

ESA

1975 yılında Fransa’nın başkenti olan Paris merkezli kurulan Avrupa Uzay Ajansı,17 üyesi ile beraber uzay keşfi ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Farklı ülkelerle birlikte yaptığı çalışmaları Avrupa merkezli olarak yürüten Esa, uzay çalışmalarının her noktasında farklı projelere sahiptir. Uzay boşluğu, roket, gezegenler, uzay keşfi ve ozon tabakası hakkında yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan Esa, daha çok uluslararası çalışmalarla kendisini göstermektedir.

CERN

1954 tarihinde 12 ülkenin liderliğinde kurulan CERN, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin de ortak üye olarak yer aldığı Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, İsveç ile Fransa’nın sınırında kurumuştur. Oldukça büyük, parçacık araştırma merkezi ve fizik kurumu olarak bilinen CERN, parçacıklar hakkında yapılan farklı deneylerle adını duyurmayı başarmıştır. Özellikle, büyük bir patlama deneylerinin sıklıkla yapıldığı laboratuvarda evrenin oluşum şekli de sürekli araştırılmaktadır. Hızlı bir mekanizma sayesinde parçacıklar çarpıştırılarak, farklı parçacıklar keşfedilmekte ve çarpışma ile ilgili deneyler yapılmaktadır.