TM PUANI İLE ALAN MESLEKLER

TM-1 PUANI İLE GİRİLEN BÖLÜMLER

 

yonetimbilisimsistemleri    • Yönetim Bilişim Sistemleri   videoicon

Devlet kurumları, sosyal güvenlik kurumları ve özel sektöre ait kuruluşlarda; planlama, düzenleme ve geliştirme ile sosyal verileri düzenleme ve geliştirme ve yürütülmesini sağlayacak elemanlar yetiştirmektir.

uluslararasilojistikvetasima    • Uluslararası Lojistik ve Taşıma   videoicon

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Programı, uluslararası ticaretin ana öğesi olan taşımacılık sektörünün ihtiyacı olan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Program, malların üretilen yerden, satılan yerlere ulaştırılması konusunda bilgiye ve beceriye sahip ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir.

turizmistletmeciligi    • Turizm İşletmeciliği   videoicon

İyi öğrenim görmüş turizm işletmecilerine duyulan ihtiyaç sanıldığı gibi sadece otelcilik ve seyahat acenteciliği sektörleri ile sınırlı değildir.

 

bankacilikfinans    • Bankacılık ve Finans   videoicon

Bankacılık ve Finans Bölümü, bankacılık, finans ve para piyasalarıyla ilgili alanlarda gereksinim duyulan yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacındadır.

uluslararasiticaretveisletmecilik    • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik   videoicon

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programı, iki veya daha fazla yabancı dil bilen, ulusal ve uluslararası piyasalarda yetkin olarak görev yapabilecek orta ve üst düzey yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

sivilhavaulastirmaisletmeciligi    • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği   videoicon

Hava limanları ve terminallerin verimli bir biçimde yönetilmesinden sorumlu, yolcuların güvenli ve rahat bir biçimde seyahat etmelerini sağlayan ve onlara rehberlik eden, gerekli havacılık ve işletme bilgisine sahip kişilerin yetiştirilmesi.

saglikyonetimi    • Sağlık İdaresi   videoicon

Sağlık sistemi amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip, uluslararası nitelikte sağlık yöneticilerini yetiştirmek.

 

isletme1    • İşletme   videoicon

İşletmeci; otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan işletmeleri kuran ve yöneten kişilerin yetiştirilmesi.

maliye    • Maliye   videoicon

Maliye Programı; mali konularda gerekli ihtisası yapmış, kamu ve özel sektörde mali konulara ilişkin sorunlara bilimsel yöntemlerle, gerekli çözümleri geliştirecek elemanları yetiştirmeyi amaçlar.

iktisat    • İktisat   videoicon

Tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin biçimde kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapan nitelikli insan gücünü yetiştirmek.

tarimekonomisi    • Tarım Ekonomisi   videoicon

Tarım Ekonomisi, ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal problemlere çözüm arayan bir bilim dalıdır.

TM-2 PUANI İLE GİRİLEN BÖLÜMLER

 

siyasetbilimi    • Siyaset Bilimi   videoicon

Siyaset Bilimi Bölümü’nün temel amacı, kamu ya da özel sektör kuruluşlarında  yönetici, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman ya da müfettiş olarak çalışmayı hedefleyen öğrencilere sağlam bir siyasal, sosyal ve hukuki temel edindirmektir.

TM-3 PUANI İLE GİRİLEN BÖLÜMLER

 

uluslararasiiliskiler    • Uluslararası İlişkiler   videoicon

Uluslararası İlişkiler, küreselleşen dünyamızda günlük hayatı doğrudan ilgilendiren; kamu kurum ve kuruluşlarının yanısıra tüm işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve insanların yakından takip ettiği uzman ihtiyacının giderek arttığı bir alan haline gelmiştir.

 

psikoloji    • Psikoloji   videoicon

İnsan ve hayvan davranışlarını, zihinsel süreçlerini, yapı ve süreçlerini, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen, davranış bozukluklarının ve gelişim sorunlarının teşhis ve tedavisi yönünde faaliyetlerde bulunan kişilerin yetiştirilmesi.

bilgibelgeyonetimi    • Bilgi Belge Yönetimi   videoicon

Bilgi ve Belge Yönetimi Programı; bilgi veya bilgi kaynaklarının derlenmesi, düzenlenmesi, erişimi ve yayımı sürecini içeren bilgi yönetimi işlevini gerçekleştirecek insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar.

sosyalhizmetler    • Sosyal Hizmetler   videoicon

Sosyal Hizmetler Programı; ülkenin temel sosyal yapısı, sorunları ve sosyal hizmet metodolojisi hakkında bilgi ve beceriye sahip, sosyal politika ve planlamaya katılacak, çeşitli düzeylerdeki (kamu, yerel, sivil toplum örgütleri) sosyal hizmetlerde; planlayıcı, yönetici, örgütleyici,

rekreasyon    •Rekreasyon   videoicon

Rekreasyon, insanların yaşamlarında yapması zorunlu olan (örneğin yemek, uyumak, çalışmak vb.) durumlar dışında kalan serbest zamanda uygulanan aktivitelerdir. Toplumların kültürel ve ahlaki gelişimi büyük oranda serbest zaman kullanımı şekline bağlıdır.

hukuk    • Hukuk   videoicon

Hukuk Programı’nın amacı, toplumda bireylerin birbirleriyle veya devletle ya da devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçuları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

Hukuk Fakültesi Kazanmak İçin Kaç Net Yapmak Gerekiyor? Tıklayınız

cocukgelisimi    • Çocuk Gelişimi   videoicon

0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve özbakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcisi yetiştirmektir.

ailevetuketicibilimleri    • Aile ve Tüketici Bilimleri   videoicon

Toplumun yerel, ulusal ve evrensel düzeyde arzulanan yaşam kalitesine ulaşmasını sağlamaya yardımcı olmak amacıyla, ailelerin sahip olduğu insansal ve materyal kaynakların yönetimi ve geliştirilmesini bilen, konu ile ilgili problemlere çözüm yolları üreten, tüketicileri rasyonel tüketici davranışları konusunda aydınlatan,

 

psikolojikdanismanlik    • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik   videoicon

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına; kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında bilgilenmelerine; başkaları ile iyi iletişim kurabilme, doğru kararlar verebilme becerileri geliştirmelerine yardım eden kişilerin yetiştirilmesi.