Yükselen Meslekler

Kendine Uygun Mesleği Bulmak İçin Kişilik TESTİNE BAŞLA!

Bilişim Sistemleri ve Teknoloji Sektörü:

Bilişim teknolojileri; bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri kapsayan bir alandır. Bilişim; bilgisayar teknolojileri ve işletme alanını bir araya getiren bir sektördür. Bilişim sektörü en genç sektörlerden biridir. Gençlerin kariyer planlarını yaparken, önü açık ve gelişmeye müsait görünen bu sektöre yönelmeleri doğru bir tercih olabilir.

Bu sektör, klasik bilgisayar mühendisliğinin yanında, İşletmecilik ve diğer ilgili disiplinlerin kuramlarıyla harmanlanmış bir sektördür. Bilişim sistemleri sektöründe; Yazılım, Programlama, Web Tasarımı, Donanım ön plana çıkan alanlardır.

Bu alanlardaki gelişmeye bağlı olarak sektörde, başta Bilgisayar Mühendisliği olmak üzere, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği alanlarında eğitim almış nitelikli işgücüne duyulan ihtiyaç artacaktır.

Otomotiv Sektörü:

Motorlu karayolu taşıtlarının üretildiği ana sanayi ile bu ana sanayinin belirlediği teknik dokümanlara uygun orjinal ya da eşdeğer aksam, parça, modül ve sistem üreten yan sanayinin tümünü kapsayan büyük bir sanayi koludur.

Otomotiv ana sanayinde 50 Bin, yan sanayide 200 Bin olmak üzere yaklaşık 250 Bin kişinin istihdam edildiği ve bu sayının dağıtım, pazarlama ve satış ağlarında çalışanları ile birlikte 400 Bin kişi olduğu tahmin edilmektedir.

Otomotiv sektöründe, uluslararası sürdürülebilir rekabet için üretim ve yönetime yetenekli insan gücünün varlığı temel olarak kabul edilmektedir. Sektörde ortaya çıkan kalifiye işgücü ihtiyacının, aşağıda sıralanan bölümlerin iş bulma olanaklarını arttırdığını söyleyebiliriz. Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Ulaştırma ve Lojistik, Sigortacılık.

Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektörü:

Bugün dünya enerji pazarı trilyon dolar seviyelerinde olup, enerji alanında yapılan Ar-Ge harcamaları büyük ekonomilere sahip ülkelerde milyar doların üzerindedir. Enerjinin üretilmesi, dönüştürülmesi, iletilmesi, depolanması, işlenmesi ve kullanılması günümüzde dünyanın en önde gelen teknik, sosyal, ekonomik, siyasal ve savunma konuları arasındadır.

Günümüzde yaşanan gelişmeler alternatif enerji kaynaklarından faydalanmayı önemli hale getirmektedir. Enerji kaynağı olarak; rüzgâr, güneş, hidrojen, jeotermal ve nükleer enerjinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu ihtiyaç yaygınlaştıkça, bu konuda yetişecek insan gücünün de değeri artmakta; buna paralel olarak da, üniversitelerde bu alanda eğitim alan öğrencilerin piyasada iş bulma olanakları genişlemektedir.

Sektördeki ihtiyaç, Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mimarlık gibi alanları cazip hale getirmektedir.

Telekomünikasyon sektörü:

Telefon, radyo, televizyon gibi araçlarla gerçekleştirilen haber ve bilgi iletişimine telekomünikasyon denir.

Telekomünikasyon sektörünün toplum ve ekonominin geneli açısından artan önemi bugün herkes tarafından kabul görmektedir. Sektörün yeni katılımlarla gelişmeye devam edeceği öngörülmektedir. Bu alanda bilinen GSM firmalarının yanında Uydu yayıncılığı da gelişime açık olan alanlardandır.

Sektörde Telekomünikasyon Mühendisliği yeni bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Bu mühendisliğin çalışma alanı oldukça geniştir. Kablo tv, ses iletişimi, antenler, mobil iletişimi, telsiz haberleşme, özel haberleşme, uydu haberleşme, radarlar ve sistemleri gibi oldukça geniş çalışma alanları vardır.

Bu alanda; Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri öne çıkan bölümlerdir.

Savunma ve Havacılık Teknolojileri Sektörü:

Savunma sektörü; güvenliğin son yıllarda dünya gündeminde daha çok yer alması ve güvenliği tehdit eden unsurların artmasından dolayı hızla büyümeye devam etmektedir.

Sektörünün dünyadaki yıllık ticari hacmi oldukça büyük rakamlarla ifade edilmektedir. Ülkemiz Son yıllardaki atılımlarıyla beraber, silah ve sanayi ihtiyaçlarının yaklaşık % 45’ini yerli sanayi ile karşılamaktadır. Uçak ve helikopter parçası üreten yerli firmaların hızla büyümesi istihdam olanaklarını arttırmaktadır.

Bunun yanında dünya havacılığındaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de özel firmalara sektörde daha fazla yer ve imkân verilmesiyle sivil havacılık alanında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu büyümeye paralel olarak alanda çalışacak nitelikli personel ihtiyacı giderek artmaktadır.

Sektör en fazla; Havacılık Elektrik- Elektroniği, Havacılık İşletmeciliği, Sivil Havacılık İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Uçak Gövde- Motor, Uçak Gövde- Motor Bakım, Uçak Mühendisliği, Pilotaj bölümleri mezunlarına ihtiyaç duymaktadır.

Sağlık Sektörü:

Sağlık sektörü, güncelliğini koruyarak gelecekte de iş piyasasında önemli bir paya sahip olmaya devam edecektir.

Ülkemizde kişi başına düşen gelirin artması, insanların daha nitelikli sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyması ve sağlık konusunda bilinçli bireylerin yetişmesiyle sağlık sektörü bugün ve yarın da var olmaya devam edecektir. Sağlık alanında yeni tesislerin ve kliniklerin açılmasıyla sektörün daha da büyümesi gündemdedir. Sağlık turizmi, tıbbi kongre turizmi, termal alandaki gelişmeler sektörü gelecekte de önemli kılacaktır. Tıp, hemşirelik önemini korumaya devam etmekle birlikte; sağlık sektöründe evde bakım asistanlarından, yoğun bakım hemşirelerine, radyoloji teknikerlerinden hasta danışmanlarına, genetik danışmanlardan pek çok uzmana ihtiyaç duyulacaktır.

Tıp ve sağlık sektöründe yurtdışına yönelik hizmetlerde büyük artış yaşanacaktır. Çünkü yurtdışındaki sağlık giderleriyle, ülkemiz arasında ciddi derecede farklar var. Batıda 70 bin dolara yapılan hizmetler Türkiye’de 10 bin dolara yapılabilmektedir. Bu fiyat farkından faydalanarak Sağlık kurumları yöneticilerine ihtiyaç ortaya çıkacaktır. İyi doktor ve cerrahın yanı sıra bir de özel hastaneyi yönetip, onun rekabet gücünü artıracak, onu finansal anlamda düşünecek yöneticilere ihtiyaç vardır. Bu anlamda Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Odyoloji, Ergoterapi, Dil ve Konuşma Terapisi gibi bölümler sektörün yükselen bölümleridir.

Taşımacılık ve Lojistik Sektörü:

Lojistik; müşterilerin ihtiyaçlarını her türlü ürünün, servis hizmetinin ve bilgi akışının başlangıç noktasından yani kaynağından son noktaya (tüketiciye) ulaştırılmasında etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulmasıdır.

Küreselleşmenin artmasıyla birlikte ithalat ve ihracat artmış, işletmelerin pazarda rekabet edebilmeleri için ulaştırma önemli bir sektör halini almıştır. Yani diğer bir deyişle işletmelerin sektörde varlıklarını sürdürebilmeleri için taşımacılık ve ulaştırmaya büyük önem vermeye başlamışlardır.

Türkiye’de hava yolu taşımacılığı ve lojistik alanında büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Bunun için de Uçak Mühendisleri, teknikerleri, teknisyenlerini, bakım, onarım uzmanlarına da büyük ihtiyaç duyulacaktır. Yabancı ve yerli Yabancı ve yerli firmaların ortaklığıyla büyük gelişmeler yaşanacaktır. Ayrıca sektörde lojistikle birlikte gemi sektörü de genişlemiştir. Bu anlamda ulaştırma ile ilgili bölümler de önem kazanacaktır. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Hava İşletmeciliği, Ulaştırma Mühendisliği, Ulaştırma ve Lojistik gibi bölümlerin yanı sıra deniz taşımacılığı da önemini sürdürecektir. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Deniz İşletmeciliği Ve Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi gibi bölümler Taşımacılık ve Lojistik sektörünün önde gelen bölümleridir.

Güvenlik Sektörü:

Güvenlik sektörü; teknolojinin gelişmesiyle beraber, nüfus artışı, illerde yaşayan insan sayısının artması, büyük işletmelerin artması, kısaca her alandaki büyümeyle bir ihtiyaç olarak doğmuştur.

Güvenliğin her alanı büyümeye devam edecektir. Bunlar arasında bilgi güvenliği, müşteri güvenliği, altyapı ve kimlik güvenliği, bina ve kişi güvenliği gibi alanlar sayılabilir. Güvenlik görevlilerinin eğitimi önem kazanacaktır. Bu alanda daha çok elemana ihtiyaç duyulacaktır.

Bilgi güvenliği, kimlik güvenliği, altyapı güvenliği dediğimiz alanlarda ise yine bilişim ile ilgili bölümler devreye girmektedir. Bu anlamda Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümleri sektörün önemli bölümleri arasında olacaktır. Bu alanda Özel Güvenlik ve Koruma yüksekokulu eğitim öğretim vermektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü son yıllarda büyük bir ihtiyaçtan doğmuş bir bölümdür. Şu anki düzenlemeye göre en az 50 kişinin çalıştığı kurumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanının çalıştırılması yasal zorunluluktur. Kısacası güvenlik sektörü geniş bir yelpazaye sahiptir.

İletişim sektörü:

Bilgi işlem bütün sektörlerde yatay olarak tabanı günlendiriyor. İletişim her meslekte önem kazanıyor. Klasik iletişim fakülteleri, gazetecilik, reklamcılık bölümlerinden ziyade bilgi yönetimi çok önemli hale gelecektir. Dünya bilgi ekonomisi üzerine kurulmaya başladı. Bu anlamda tasarım tasarım, düzenleme, aktarım kavramları, iyi ifade yeteneği önem kazanmaktadır. Bilgi mühendisliği bu sektörde önem kazanacaktır. Mühendislik kavramı da böylece değişiyor. İletişim mühendisliği gibi meslekler bu sektörde önem kazanacaktır.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş